Konstnär Maria Sundell

 

Kulturhuset Karelia
Skillnadsgatan 11
10600 Ekenäs

tfn. 044-3556060
info@kulturhusetkarelia.fi

 

Understöd vår förening och bli medlem!

Medlemsavgifter år 2022:
Ordinarie medlem 20 €
Medlemsförening 50 €
Understödande medlem betalar en valfri summa, min. 30 €.

Fyll i nedanstående medlemsansökan och bli medlem på direkten - vi skickar fakturan för medlemsavgiften per papperspost. Välkommen med!

Frågor? Ring 044 355 6060! Eller maila info@kulturhusetkarelia.fi.

Medlemsansökan

Skriv siffran 3 med bokstäver:
Som medlem i Kulturhuset Karelia emottar du direkt information om kommande evenemang. Du blir inbjuden till talkotillfällen och samkväm och får del av fastställda medlemsförmåner. Du kan genom egna initiativ påverka kulturhusets programutbud.
Ta gärna kontakt!

________________________________________________________________________________________________

Understöd Kulturhuset Karelias verksamhet genom att köpa ditt namn på en stol i salen.
Stolen hyrs för en summa av 100€ eller mer/år.
Namnet graveras på en silverfärgad platta som fästs på en stolsrygg inne i salen. Stolshyren för inte med sig några övriga förmåner utöver ett medlemskap i föreningen Kulturhuset Karelia. Namnet blir även synligt på en platskarta i foajén. Även företag är välkomna att sponsorera!

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f.
kontonummer är Ekenäs sparbank FI35 4170 0010 1697 83 .

 

REGISTERBESKRIVNING / Information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Kulturhuset Karelia i Ekenäs rf,
www.karelia.huset.fi
e-post: info@kulturhusetkarelia.fi
tfn: 044 355 6060

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse och bokförare. Uppgifterna är även tillgängliga för anställda vid föreningen. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utanför organisationen.   

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.